คณบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์
คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

อาจารย์ ดร. ธีรพงศ์ ตั้งใจ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เดชพงษ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ