กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 395/2566

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
อธิการบดี
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
กรรมการ

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

อาจารย์สุรชฎา ชูไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เลขานุการ

อาจารย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักนิติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอัญญรัตน์ ไชยศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ