ประวัติสำนักอธิการบดี

IMG_9188

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพายัพ  ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 เป็นหน่วยงานที่มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี  และมีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประสานงานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  การให้บริการและการสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ