วาระปี พ.ศ. 2560 – 2562

(1 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2562)

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล
ที่ปรึกษา

คุณอุดม สุวิทย์ศักดานนท์
ที่ปรึกษา
 

คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์
ที่ปรึกษา

คุณองอาจ กิตติคุณชัย
ที่ปรึกษา
คุณดำรง พุฒตาล
ที่ปรึกษา
คุณสายสม วงศาสุลักษณ์
ประธานกรรมการ

คุณวรวัชร ตันตรานนท์
รองประธานกรรมการ
คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว
รองประธานกรรมการ

คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล
กรรมการ

ดร. จักกฤช ตรีวิชา
กรรมการ

คุณสมชาย ทองคำคูณ
กรรมการ

คุณอัจฉรา เศรษฐกร
กรรมการ

คุณทัศนีย์ ยะจา
กรรมการ

คุณศุภลักษณ์ พรหมกันธา
กรรมการ

คุณเจ สุรเสน
กรรมการ

คุณวสิน เลิศเกียรติดำรงค์
กรรมการ

คุณธนันท์ อานนทวิลาศ
กรรมการ

คุณพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร
กรรมการ

คุณสหทัศ เที่ยงศรี
กรรมการ

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์
กรรมการ

คุณวิวัฒน์ กิตติพรพานิช
กรรมการ

คุณเอนก เลิศรมยานันท์
กรรมการ

คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการ

คุณราชันย์ มณีกาญจน์
กรรมการ

ดร. ปราณี สุวิทย์ศักดานนท์
กรรมการ

อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์
กรรมการ

อาจารย์วรุตม์ เกาศล
กรรมการ

ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
กรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดี

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง
กรรมการและเลขานุการ