วาระปี พ.ศ. 2562 – 2564

(1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2564)

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์
ประธานกรรมการ

คุณวรวัชร ตันตรานนท์
รองประธานกรรมการ
คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว
รองประธานกรรมการ

คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล
กรรมการ

ดร. จักกฤช ตรีวิชา
กรรมการ

คุณศุภลักษณ์ พรหมกันธา
กรรมการ

คุณวสิน เลิศเกียรติดำรงค์
กรรมการ

คุณธนันท์ อานนทวิลาศ
กรรมการ

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์
กรรมการ

คุณวิวัฒน์ กิตติพรพานิช
กรรมการ

คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการ

คุณเจ สุรเสน
กรรมการ

ดร. นิรันดร์ จิวะสันติการ
กรรมการ

พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา
กรรมการ

พล.อ.อ. ดร. ชูชาติ บุญชัย
กรรมการ

   

คุณธนิต ชุมแสง 
กรรมการ

คุณรัตนา ปาละพงศ์
กรรมการ

คุณกอบกุล อรุณส่องแสงสุข
กรรมการ

   

คุณประดิษฐ์ ปันแจ้
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา โตไพบูลย์
กรรมการ

 

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
กรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดี

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง
กรรมการและเลขานุการ

คุณพวงชมภู ปัญโญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ