วาระปี พ.ศ. 2564 – 2568

วาระปี พ.ศ. 2564 – 2568

 

นายสเปญ จริงเข้าใจ
Mr. SPAIN JINGKAOJAI
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ
 
ดร. สายสม  วงศาสุลักษณ์
Dr. SAISOM  WONGSASULAK
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศ  เกตุแก้ว
Asst. Prof. CHAVIS KETKAEW
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

นายจิรบูลย์  วิทยสิงห์
Mr. JIRABOOL VITTAYASING
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

นายแพทย์วิฑูรย์  ยงเมธาวุฒิ
Mr. WITOON YONGMETHAWUT
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

นายชยันต์  หิรัญพันธุ์
Mr. CHAYAN HIRANPAN
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ศาสนาจารย์ ดร. ทินกร ศิริธวนากุล
Rev. Dr. TINAKORN SIRITHAWANAKUL
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

นายสินธุรงค์  ปัณณวลี
Mr. SINTURONG PANNAVALEE
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์
EMERITUS Prof.
Dr. ANURAK PANYANUWAT
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ
Mr. APICHA INSUWAN
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
(โดยตำแหน่งอธิการบดี)

อาจารย์คมกฤต  วงค์นาง
Mr. KOMGRIT WONGNANG
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
(ผู้แทนคณาจารย์)