เกี่ยวกับสำนักงาน

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพายัพ  ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 เป็นหน่วยงานที่มีสายการ

บังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี  และมีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประสานงานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  การให้บริการและการสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ที่ตั้ง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งอยู่ที่อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ปณิธาน

ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเป็นเยี่ยม เปี่ยมด้วยน้ำใจ

วัตถุประสงค์

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
  • เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และการให้บริการ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร/ที่ประชุมคณบดี
  • ประสานงานการติดต่อสื่อสาร การต้อนรับและการจัดเลี้ยงแขกของมหาวิทยาลัย
  • จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอ
  • ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
  • ประสานในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยตามการติดตามของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย