วัตถุประสงค์

คือ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
  • เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และการให้บริการ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร/ที่ประชุมคณบดี
  • ประสานงานการติดต่อสื่อสาร การต้อนรับและการจัดเลี้ยงแขกของมหาวิทยาลัย
  • จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอ
  • ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
  • ประสานในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยตามการติดตามของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย