วาระปี พ.ศ. 2565 – 2567

(2 เมษายน 2565 – 1 เมษายน 2567)

ดร. สายสม วงศาสุลักษณ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์
ประธานกรรมการ
 
ดร. วรวัชร ตันตรานนท์
รองประธานกรรมการ
ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์
รองประธานกรรมการ

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
กรรมการ

คุณจักริน วังวิวัฒน์
กรรมการ

คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
กรรมการ

คุณชนะพล พอสม
กรรมการ

คุณภาคิน  พลอยภิชา
กรรมการ

คุณพัลลภ แซ่จิว
กรรมการ

คุณไพฑูรย์  ศิริฉัตรชัยกุล
กรรมการ

คุณสุพัตรา  จิราธิวัฒน์
กรรมการ

คุณกฤษฏิภาชย์  ทองคำคูณ
กรรมการ

คุณวรพงศ์  จีรประภาพงศ์
กรรมการ

คุณพงศ์สันติ์  เจริญกุศล
กรรมการ

คุณพลภมร  วิสิทธิ์
กรรมการ

อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ
กรรมการ
อาจารย์คมกฤต  วงค์นาง
กรรมการและเลขานุการ
คุณวรวรรณ  ขัติชีนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณอัญญรัตน์ ไชยศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ