งานสารบรรณ


นางอัมพร นพคุณ

หัวหน้างานสารบรรณ
สำนักงานอธิการบดี
amporn_n@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :224

นางกนกพร นุชอนงค์
งานเลขานุการ
president@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :226

นางสมกมล ตรังรัฐพิทย์
งานสารบรรณ
somkamol_t@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :225

นายธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
hs5tpa@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน :228

นางอัญญรัตน์ ไชยศิริ
งานสารบรรณ
aun@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :228

นางสาววราภัสร์ ดวงฤทธิ์ธวัฒน์
งานสารบรรณ
warapat_d@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 228

นางสาวเปรมยุดา วันทา
งานโอเปอเรเตอร์
premyuda_w@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 0