บุคลากร


อาจารย์สุรชฎา ชูไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
surachada_c@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :223

นางกนกพร นุชอนงค์
งานเลขานุการ
president@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :226

นางสมกมล ตรังรัฐพิทย์
งานสารบรรณ
somkamol_t@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :225

นางสาวนันทวรรณ ตั้งวิวัฒนากุล
งานสารบรรณ
jayjangtangwi@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน :227

นางอัญญรัตน์ ไชยศิริ
งานสารบรรณ
aun@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :228

นางสาววราภัสร์ ดวงฤทธิ์ธวัฒน์
งานสารบรรณ
warapat_d@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 228

นายธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
hs5tpa@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน :228

 

นางสาวเปรมยุดา วันทา
งานโอเปอเรเตอร์
premyuda_w@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 0