ผู้บริหาร

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
อธิการบดี
Apicha Insuwan
President
apicha@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :222

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษมา  เดชรักษา
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
dkasama1728@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน :310

นางอัมพร นพคุณ
หัวหน้างานสารบรรณ
สำนักงานอธิการบดี
amporn_n@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :224