ผู้บริหาร

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
อธิการบดี
Apicha Insuwan
President
apicha@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :222

อาจารย์สุรชฎา ชูไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
surachada_c@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :223