หน้าแรก     เกี่ยวกับสำนักงาน     บุคลากร     ประกาศ     การจัดการองค์ความรู้     ไขข้อสงสัย    Visa Request Letters

 

                                   การขอจดหมายรับรอง เพื่อขอวีซ่า

                          แนวปฏิบัติในการขอจดหมายรับรองเพื่อขอวีซ่า

 

บุคลากร (อาจารย์, เจ้าหน้าที่)

          ติดต่อสำนักทรัพยากรบุคคล

 

นักศึกษา

 1. นักศึกษาที่รับเข้าในระบบ (มีรหัสประจำตัวนักศึกษา)

            ติดต่อสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

   2.  นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาโดยผ่านสำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา แต่ยังไม่ได้เข้าระบบ

            ติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา

   3.  นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาโปรแกรม/หลักสูตรพิเศษ

        1)  โปรแกรม/หลักสูตรพิเศษที่ดำเนินการโดยสาขาวิชา

            ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

    2)  โปรแกรม/หลักสูตรที่ดำเนินการโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์

            ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์

 

                          Visa Request Letters

                Procedures to request visa letters

   

For personnel (faculty, staff)
        Contact the Human Resources Office

For Students

  1.  Students who are registered (who have a student ID number)

            Contact the Registration and Educational Services Office

  2.  Students who have applied but have not yet registered

            Contact the Public Relations and Admission Office

  3.  Students entering special programs

            1)  Programs/curricula administered by academic departments

                        Contact the Office of the President

            2)  Programs/curricula administered by the Office of International Affairs

                        Contact the Office of International Affairs