เบอร์โทรศัพท์ภายในบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
       
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
224
คุณสมกมล ตรังรัฐพิทย์ี
225
คุณกนกพร นุชอนงค์
226
คุณธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ
227
คุณศิริพร กุศลวงศ์
228
คุณกชพรรณ สมฌา
228
คุณสุพิศ นิ่มเจริญดี
228
คุณอำไพ พรหมเทศน์
0
   

 

:: Copyright @2004 by office of the president
Designed by office of the president, Payap University