หน้าแรก     เกี่ยวกับสำนักงาน     บุคลากร     ประกาศ     การจัดการองค์ความรู้     ไขข้อสงสัย    Visa Request Letters


                                       ข่าวประกาศ

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
ประชุมในวันอังคารทุกอาทิตย์

ประชุมครั้งต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ประชุมในวันพฤหัสบดีแรกของสัปดาห์ ทุกเดือน

ประชุมครั้งต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


* หมายเหตุ : หากมีการงดประชุมจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์