รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
นายกสภามหาวิทยาลัย


ดร.อำนวย ทะพิงค์แก

 


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


นายสู่บุญ วุฒิวงศ์

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 


รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ศรีบุญเรือง

นายถวัลย์ กัลชาญพิเศษ

นายสเปญ จริงเข้าใจ

นายอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค


อาจารย์สินธุรงค์ ปัณณวลี


นายวรวิทย์ ตาคำ


รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี

 


ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์

 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์กษมา เดชรักษา

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง