หน้าแรก     เกี่ยวกับสำนักงาน     บุคลากร     ประกาศ     การจัดการองค์ความรู้     ไขข้อสงสัย    Visa Request Letters

ไขข้อสงสัย

      ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการในการประเมินผลการให้บริการทั่วไป

ปีการศึกษา 2551 เมื่อเดือนเมษายน 2552 นั้น มีบางประเด็นที่สำนักงานอธิการบดีใคร่ขอเรียน

ชี้แจงเพื่อความเข้าใจ และการใช้บริการในโอกาสต่อไปดังนี้

 

1. ระบบการรับ-ส่งเอกสาร

ข้อเสนอแนะ

1. ไม่มีระบบออนไลน์ในการรับ-ส่งเอกสาร เลขานุการหรือผู้แทนของคณะ / หน่วยงาน เป็นผู้ไปรับเอกสาร ที่สำนักงาน อธิการบดี ทำให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลา

2. การนำเสนอเอกสารเพื่อส่งให้อธิการบดีพิจารณา กรณีส่งเป็นแฟ้มเสนอเซ็น ต้องกรอกแบบฟอร์มการส่ง-รับเอกสาร โดยกรอกรายละเอียดเอกสารที่จะนำเสนอ แล้วแนบส่งพร้อมแฟ้มเสนอเซ็น หากมีเอกสารเสนอจำนวนมากๆ จะทำให้เสียเวลา

คำตอบ
1. ระบบการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงานอธิการบดี จะต้องมีการลงนามรับเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1.1 กรณีเป็นเอกสารรับจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ลงนามรับเอกสารที่แฟ้มหนังสือภายนอก
1.2 กรณีเป็นเอกสารภายในมหาวิทยาลัย ให้ลงนามรับเอกสารที่แฟ้มหนังสือภายใน
2. การจัดทำแบบฟอร์มการส่ง-รับเอกสาร (แฟ้มเสนอเซ็น) เป็นการบันทึกรายการเอกสารของหน่วยงานก่อนนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามนั้น เพื่อทำให้ทราบจำนวนเอกสารที่นำเสนอ และป้องกันการสูญหายของเอกสาร

 

 

 

์ำNEXT

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
ตึกอำนวยการ โทรศัพท์ (053) 851478 - 86 ต่อ 224 - 228
โทรสาร (053) 241983

:: Copyright @2004 by office of the president
Designed by office of the president, Payap University 
 
 president@payap.ac.th