กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วาระปี พ.ศ. 2560 – 2564

นายอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค
MR. APISAKDI KONGKANGWANCHOKE
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ปกครองชูศักดิ์ วุฒิวโรภาส
MR. CHUSAK WUTHIWAROPAS
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ คันธเสวี
EMERITUS PROFESSOR DR. NIPHON KANTASEWI
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
EMERITUS PROFESSOR DR. ANURAK PANYANUWAT
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
PROFESSOR DR. PAIROJANA KAMPUSIRI
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
ASSOCIATE PROFESSOR DR. CHALOR WONGWATTANAPIKUL
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กันธะรักษา
ASSOCIATE PROFESSOR DR. KANNIKA KANTARUKSA
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร
ASSISTANT PROFESSOR DR. SURASAK MANEESORN
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล
DR. SOMJIN SORNPAISARN
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ศาสนาจารย์อรุณ ทองดอนเหมือน
REV. ARUN TONGDONMUAN
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ศาสนาจารย์อภิเดช ชัยราชา
REV. APIDECH CHAIRACHA
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

นางสายสม วงศาสุลักษณ์
MRS. SAISOM WONGSASULUK
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

นายแพทย์วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ
MR. WITOON  YONGMETHAWUT
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

นายพงศธร  คุณานุสรณ์
MR. PONGSTORN  KUNANUSORN
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

นายอภิชา อินสุวรรณ
MR. APICHA INSUWAN
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
(ผู้แทนคณาจารย์)

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก
Dr. AMNUAY TAPINGKAE
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
(โดยตำแหน่งอธิการบดี)