งานสารบรรณ


นางอัมพร นพคุณ

หัวหน้างานสารบรรณ
สำนักงานอธิการบดี
amporn_n@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :224

นางกนกพร นุชอนงค์
งานเลขานุการ
president@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :226

นางกชพรรณ สมณา
งานสารบรรณ
kochaphan_s@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :228

นางศิริพร กุศลวงศ์
งานสารบรรณ
siriporn_k@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :228

นางสมกมล ตรังรัฐพิทย์
งานสารบรรณ
somkamol_t@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :225

นางอัญญรัตน์ ไชยศิริ
งานสารบรรณ
aun@payap.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :228

นายธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
hs5tpa@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน :228


นางสุพิศ นิ่มเจริญดี
งานแม่บ้าน
โทรศัพท์ภายใน :228