บุคลากร
 อธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  เจ้าหน้าที่