งานสำนักงาน

 

        
          
          

นางกนกพร นุชอนงค์

นางศิริพร กุศลวงศ์ 

นางกชพรรณ สมณา

 

                                                                                                                     

 

งานสารบรรณ

 

งานรับ-ส่ง โทรศัพท์ โทรสาร

 

 
 

นางสมกมล ตรังรัฐพิทย

นางอำไพ พรหมเทศน์

                                                                                                                                                      

 

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

งานแม่บ้าน

 

 
 
 

นายธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ

นางสุพิศ นิ่มเจริญดี