การจัดการองค์ความรู้

( Knowledge Management : KM )

การหลักการเขียนจดหมายและการจัดการสำนักงาน ปีการศึกษา 2557

 

การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริการที่ดีและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ
งานเลขานุการเพื่อความเป็นเลิศ
ปีการศึกษา 2557

 

KM การจัดทำแผน 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี ปีการศึกษา 2556

 

แผนการจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management : KM ) ปีการศึกษา 2554

 

แบบรายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2554