หน้าแรก     เกี่ยวกับสำนักงาน     บุคลากร     ประกาศ     การจัดการองค์ความรู้     ไขข้อสงสัย    Visa Request Letters

3. เอกสารประกอบการประชุม online

ข้อเสนอแนะ
ไม่มีฐานข้อมูล online เพื่อการจัดประชุม

คำตอบ
กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล online สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประสานกิจการมหาวิทยาลัย โดยสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

BACK

 

์ำ

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
ตึกอำนวยการ โทรศัพท์ (053) 851478 - 86 ต่อ 224 - 228
โทรสาร (053) 241983

:: Copyright @2004 by office of the president
Designed by office of the president, Payap University 
 
 president@payap.ac.th