หน้าแรก     เกี่ยวกับสำนักงาน     บุคลากร     ประกาศ     การจัดการองค์ความรู้     ไขข้อสงสัย    Visa Request Letters

2. ระบบการรับ-ส่งโทรสาร

ข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาในการแจ้งเพื่อชำระค่าบริการนานเกินไป

คำตอบ

การคิดค่าบริการการใช้โทรสาร มหาวิทยาลัยจะต้องรอใบแจ้งค่าบริการ จากองค์การโทรศัพท์ ก่อนดำเนินการเรียกเก็บเป็นรายบุคคลต่อไปได้ จึงทำให้ใช้เวลานาน ทั้งนี้ เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก มิใช่ระบบการเรียกเก็บเงินของผู้ปฏิบัติงาน

BACK

 

์ำNEXT

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
ตึกอำนวยการ โทรศัพท์ (053) 851478 - 86 ต่อ 224 - 228
โทรสาร (053) 241983

:: Copyright @2004 by office of the president
Designed by office of the president, Payap University 
 
 president@payap.ac.th